Code Prix Stock
France
Stock
Europe
SpecificiteDiam. arbre, en mmDiam. arbre, en pouce P A Hauteur en mm (H) H1 H2 J Longueur en mm (L)Charge dyn. (C), kNCharge stat. (C0), kN
 SNP114ECN000 000000
 SNP138ECN000 000000
 SNP2RN000 000000
 SNP30FSN000 30 000000
 SNP55DECN000 000000
 TSNP1N000 000000
 TSNP25DECN000 000000
 TSNP25N00Produit disponible 000000
 TSNP30DECN000 000000
 TSNP30N00Produit disponible 000000